Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Zb. zákonov v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Spoločnosť Mc TREE SR a.s. spracováva osobné údaje osôb zaregistrovaných prostredníctvom webových stránok www.liebherr.sk, ako aj všetky údaje získané z dotazníkov, ankiet, a to po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytujúce informácie berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a Mc TREE SR a.s. údaje zlikviduje.

Všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Mc TREE SR a.s. s ich osobnými údajmi jedine a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie dát

Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate na našich obchodoch, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosť Mc TREE SR a.s., s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk, ako sú napr. banky. Vždy však iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.