Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci bude v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov uchovávať a spracúvať údaje o jeho osobe (najmä meno a priezvisko, akademické tituly, rodné číslo, resp. číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne a faxové číslo), v tejto zmluve a ďalších súvisiacich zmluvách a dokumentoch, vrátane archivácie zmlúv a dokumentov podľa osobitných predpisov. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté spolupracujúcim dodávateľom, partnerom, sprostredkovateľom a/alebo spolupracovníkom a poradcom predávajúceho. Súhlas podľa tohto článku sa udeľuje na dobu nevyhnutnú na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy, minimálne však na dobu piatich (5) rokov. Osobné údaje budú použité najmä na účely rokovania o zmluvných vzťahoch medzi zmluvnými stranami, plnenia zmlúv uzatvorených medzi zmluvnými stranami, ponuky obchodu alebo služieb kupujúcemu, plnenia záväzkov a na tvorbu štatistiky predaja.
>
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť Mc TREE a.s. spracúva osobné údaje osôb registrovaných prostredníctvom webovej stránky McTREE.cz, ako aj všetky údaje získané z dotazníkov a prieskumov, po dobu neurčitú, a to až do odvolania súhlasu udeleného každou registrovanou osobou. Osoby poskytujúce informácie berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a spoločnosť Mc TREE a.s. tieto údaje zlikviduje.
>
Všetky údaje získané od zákazníkov sa používajú výlučne na interné účely spoločnosti a neposkytujú sa tretím stranám. Výnimkou sú externí dopravcovia, ktorým sa osobné údaje zákazníkov odovzdávajú v minimálnom rozsahu potrebnom na bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov spoločnosť Mc TREE a.s. spracúva ich osobné údaje len a výlučne v rozsahu, ktorý umožňuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä v § 5 ods. 2 písm. b) a § 5 ods. 6.

Poskytovanie údajov

Vaše údaje a údaje, ktoré poskytnete v našich obchodoch, sú dôverné a nie sú žiadnym spôsobom poskytované iným subjektom mimo spoločnosti Mc TREE a.s. , s výnimkou platobných partnerov, ako sú banky. Budú však vždy použité len v súvislosti s jednou konkrétnou platbou s využitím týchto služieb a len v medziach zákona o ochrane osobných údajov.