Všeobecné podmienky

spoločnosti Mc TREE a.s., IČO: 25071939, so sídlom Praha 9, Živanická 26, PSČ: 19017, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 4246 (ďalej len "predávajúci"), na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.lord.eu

("Internetový obchod").

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), a upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu medzi predávajúcim a fyzickou osobou (podnikateľom alebo spotrebiteľom) alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť oznámenia. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1751 Občianskeho zákonníka sú tieto VOP neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľom je každý, kto mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

Podnikateľ je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom sústavne ju vykonávať za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri skutočnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Na účely VOP sa za podnikateľa považuje ten, kto koná v v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a že sa na neho nevzťahujú pravidlá uvedené vo VOP pre spotrebiteľov.

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k tovaru zverejnenému v internetovom obchode. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Kúpna zmluva sa po jej uzavretí archivuje len po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností zmluvných strán, počas ktorej môže byť na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa sprístupnená. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Miestom plnenia pre všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sú Lázně Toušeň, Hlavná 238, PSČ 250 89.

III. DOHODY PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY

a)

náklady na komunikačné prostriedky na diaľku znáša Kupujúci a neodlišujú sa od základnej sadzby (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho Predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to neplatí pre prípadnú zmluvnú prepravu);

b)

vyžaduje zaplatenie kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, alebo sa povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu vzťahuje na požiadavky Kupujúceho neposkytnúť konkrétne služby, ak sú požadované a poskytované;

c)

ceny tovarov a služieb v internetovom obchode sú uvedené v českej mene a sú konečné, t. j. vrátane DPH, ktorej výška zodpovedá príslušným právnym predpisom platným v čase uzavretia kúpnej zmluvy, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu a poskytovateľa dopravy a spôsobu platby; v prípade, že dôjde k zmene DPH pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo do odoslania tovaru, kupujúci s prihliadnutím na druh platby, ktorý si kupujúci zvolil, je kupujúci povinný zaplatiť zostávajúcu sumu kúpnej ceny;

d)

grafické znázornenie tovaru má len informatívny a ilustračný charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe tovaru;

e)

kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v českom jazyku;

f)

v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže ju zaslať na túto e-mailovú adresu

webshop@mctree.cz

, prípadne je možné podať sťažnosť orgánu dozoru alebo štátneho dozoru;

g)

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013 z 21. mája 2013 je spotrebiteľ oprávnený využiť na riešenie svojho sporu s predávajúcim platformu Európskej komisie pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS.

Kontakt

miestom je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz;

h)

kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je

webshop@mctree.cz

IV. OBJEDNÁVKA

Všetky prezentácie tovaru umiestnené v internetovom obchode sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Zobrazenie tovaru na webovej stránke nepredstavuje ponuku v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Kupujúci urobí návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odoslaním vyplnenej objednávky v rámci internetového obchodu elektronickými prostriedkami (ďalej len "objednávka"). Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje objednávka urobená prostredníctvom objednávkového formulára v rámci internetového obchodu, v ktorej kupujúci uvedie všetky povinné údaje, ktoré musia byť pravdivé, úplné a inak neskreslené. Za povinné údaje sa považujú najmä

výlučne jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho, množstvo a druh tovaru, adresu dodania a e-mailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku uvedenia nepravdivých, neúplných a inak neskreslených údajov.

Objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a je pre Kupujúceho záväzná okamihom jej odoslania. Odoslaním Objednávky sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru v prípade, že dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s Predávajúcim. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z uvedenia údajov v Objednávke. Údaje uvedené v Objednávke považuje Predávajúci za správne, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak.

Predávajúci po prijatí Objednávky potvrdí jej prijatie v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka e-mailom (ďalej len "Potvrdenie"). Toto Potvrdenie nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy a slúži výlučne na informovanie Kupujúceho o tom, že Objednávka bola Predávajúcemu doručená.

V prípade, že po prijatí Objednávky od Kupujúceho dôjde k vypredaniu tovaru, ktorého sa Objednávka týka (čiastočne alebo úplne), alebo ak sa zmení kúpna cena tovaru, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho e-mailom za účelom dojednania ďalšieho postupu.

Náklady spojené s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie (telefón, internet a pod.) na realizáciu samotnej Objednávky znáša Kupujúci.

V. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená okamihom, kedy je Kupujúcemu doručené výslovné a samostatné potvrdenie Predávajúceho o prijatí riadnej Objednávky bez výhrad (t.j. akceptácia Objednávky), ktoré Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len "Potvrdenie o bezvýhradnej akceptácii"), ktoré nemožno zamieňať s Potvrdením, ktoré má len informatívny charakter. Prílohou Potvrdenia o bezpodmienečnom prijatí je aj aktuálne znenie VOP (vrátane všetkých jej príloh). V prípade, že Predávajúci nezašle Potvrdenie o bezpodmienečnom prijatí riadnej Objednávky (akceptáciu ponuky) do 2 pracovných dní od jej odoslania Kupujúcim, ponuka sa považuje za neprijatú Predávajúcim, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar ako predmet kúpy a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu za Tovar Kúpnu cenu.

V súlade s ustanovením § 2132 Občianskeho zákonníka si Predávajúci vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, a preto sa Kupujúci stáva vlastníkom Tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare však prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. V prípade, že dôjde k zvýšeniu kúpnej ceny tovaru po uzavretí kúpnej zmluvy, keď tovar ešte nebol dodaný kupujúcemu, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu e-mailom, ktorý nie je spotrebiteľom, a ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, odmietne zaplatiť zvýšenú kúpnu cenu, kúpna zmluva automaticky zaniká.

V prípade zániku kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia VOP má kupujúci nárok výlučne na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo jej časti, nie však na náhradu škody, ktorá mu v tejto súvislosti vznikla, a to v lehotách a spôsobom stanoveným týmito VOP pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Vzniknutú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov, ak VOP neustanovujú inak.

VI. DODANIE TOVARU

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Tovar, ako aj doklady týkajúce sa Tovaru a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade s Kúpnou zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas to oznámi kupujúcemu.

V prípade, že predávajúci musí tovar odoslať, kupujúci je povinný uhradiť náklady na dopravu a balné. Výška nákladov bude kupujúcemu oznámená pred odoslaním objednávky v nadväznosti na zvolený spôsob doručenia. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu nasledovným spôsobom: (a)Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na prepravu Kupujúcemu a umožnením Kupujúcemu uplatniť svoje práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, (b)Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, hneď ako dopravca odovzdá tovar kupujúcemu.

Dĺžka dodania Tovaru a cena prepravy závisí od spôsobu prepravy, ktorý si Kupujúci zvolil v rámci Objednávky. Ponúkaný spôsob dopravy závisí od aktuálnej dostupnosti služieb, ich kapacity a vzdialenosti miesta dodania. V prípade, že zvolený spôsob prepravy nie je možný alebo vhodný, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho a dohodnúť sa s Kupujúcim na náhradnom spôsobe prepravy.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, ako bolo dohodnuté, kúpna zmluva sa uzatvára aj na presahujúce množstvo, ak ho kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietne.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí v súlade so zvyklosťami; ak nie, tak spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Predávajúci zabezpečí tovar na prepravu rovnakým spôsobom.

Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho skontrolovať preberaný tovar, jeho kompletnosť a neporušenosť obalu. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť tovaru aj v deň prevzatia, najmä či obal obsahuje všetko, čo má obsahovať.

Kupujúci je povinný bezodkladne po doručení zásielky skontrolovať u dopravcu jej stav, najmä počet a neporušenosť obalov, a to podľa priloženého prepravného listu alebo dokladu s obdobným obsahom.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nezodpovedá kúpnej zmluve. Ak kupujúci prevezme poškodenú zásielku, je povinný poškodenie opísať v odovzdávacom protokole dopravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní, oznámiť e-mailom a zaslať na túto adresu

webshop@mctree.cz , spolu s kópiou

odovzdávacieho protokolu, v ktorom je zaznamenané poškodenie alebo nekompletnosť tovaru.

Týmito ustanoveniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva na reklamáciu predmetu kúpy, ale dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

VII. kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru spôsobom uvedeným v Objednávke, pričom je oprávnený vybrať si z nasledujúcich možností, ak sú tieto v internetovom obchode uvedené:

a)

Dobierka - kupujúci zaplatí peniaze za tovar až pri prevzatí tovaru od dopravcu.

b)

Bankovým prevodom - po prijatí Objednávky (návrhu na uzavretie zmluvy) zašle Predávajúci Kupujúcemu sumu kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Kupujúci uhradí Tovar na bankový účet Predávajúceho pred odoslaním Tovaru, inak Tovar nebude odoslaný ani odovzdaný. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny sa považuje za úhradu kúpnej ceny vopred. V prípade tohto spôsobu platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania finančných prostriedkov na účet pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

c)

Platobná karta - po vytvorení objednávky (návrhu zmluvy) je kupujúci presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá údaje potrebné na úhradu. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny sa považuje za zálohovú platbu kúpnej ceny.

d)

v hotovosti (osobný odber) - kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru na mieste dohodnutom s predávajúcim (pobočka predávajúceho), po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení predávajúceho, že tovar je na pobočke na sklade.

Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo rozšíriť spôsob úhrady kúpnej ceny podľa povahy a podmienok konkrétneho zmluvného vzťahu, pričom v takom prípade bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom za účelom dojednania ďalšieho postupu.

Predávajúci zašle Kupujúcemu informáciu o termíne úhrady Kúpnej ceny a informácie potrebné na úhradu Kúpnej ceny spolu s Potvrdením o bezpodmienečnom prijatí Objednávky (akceptáciou ponuky). Splatnosť kúpnej ceny závisí od spôsobu úhrady kúpnej ceny a nesmie nastať neskôr ako v čase dodania tovaru Kupujúcemu.

Daňový doklad - faktúra obsahujúci základné náležitosti Kúpnej zmluvy bude Kupujúcemu zaslaný spolu s Tovarom alebo vo forme odkazu na jeho stiahnutie zaslaný e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v Objednávke alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v Objednávke. Všetky ceny Tovaru vrátane akciových cien sú platné do odvolania, do vypredania zásob alebo na dobu určitú.

Kupujúci však berie na vedomie, že konečné ceny výrobkov sú uvádzané po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi, preto v konkrétnych situáciách môže dôjsť k miernej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny v konečnom súčte všetkých zakúpených výrobkov, a to z dôvodu zaokrúhlenia na celé koruny. Podrobný rozpis kúpnej ceny na haliere je vždy uvedený pri objednávke kupujúceho.

Pôvodnou cenou sa rozumie cena, za ktorú Predávajúci ponúkal predmetný tovar bez zohľadnenia prípadných bonusov, marketingových akcií na podporu predaja a iných zľavových akcií v internetovom obchode prevádzkovanom Predávajúcim, prípadne cena nezáväzne odporúčaná výrobcom alebo distribútorom, pričom sa vždy zobrazí cena, ktorá lepšie odráža cenovú úroveň predmetného produktu na trhu.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim nedôjde, a to najmä v prípade, ak si kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby v internom informačnom systéme predávajúceho. V takom prípade sa Predávajúci zaväzuje informovať Kupujúceho o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu kreditnej karty a pod. alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu; o takomto postupe bude Kupujúci bezodkladne informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že vo vyššie uvedených prípadoch nemôže byť kúpna zmluva platne uzatvorená.

VIII. práva z chybného plnenia

Tovar je vadný, ak nemá dohodnuté vlastnosti alebo vlastnosti stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (ďalej len "vadný tovar"). Za vadné plnenie sa považuje aj plnenie inej veci, ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo vady v dokladoch potrebných na užívanie veci.

Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho zakladá aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovar a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Rovnaký dôsledok má, ak kupujúci neprevezme tovar, hoci mu predávajúci umožnil s ním nakladať.

Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ škodu nespôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti. Omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru oprávňuje predávajúceho predať tovar vhodným spôsobom po tom, čo poskytne kupujúcemu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru, a to po oznámení na účet kupujúceho. To platí aj v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s platbou, ktorou je odovzdanie tovaru je podmienené.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Kupujúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru: a)

má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru alebo na základe ich reklamy;

b)

tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;

c)

tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára;

d)

tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

dodatok k tovaru je v súlade s ustanoveniami tohto článku. e)

tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Ak nie je uvedené inak, spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa prevzatia, to sa však nevzťahuje na: a)

predaj tovaru v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá; b)

na tovar, ktorý je predmetom reklamácie opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru; c)

použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo

na tovar, ktorý je predmetom reklamácie;

na tovar, ktorý je predmetom reklamácie;

na tovar, ktorý je predmetom reklamácie;

na tovar, ktorý je predmetom reklamácie. d) ak si to vyžaduje povaha tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že v prípade poskytnutia darčekov k tovaru nie je možné uplatniť právo z vady v lehote 24 mesiacov. Spotrebiteľ môže uplatniť právo z vád len v súvislosti s takýmito darčekmi do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený uplatniť práva z vadného plnenia v súvislosti s darčekmi.

Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vady, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

Ak má tovar vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a tovar sa predáva za nižšiu cenu alebo ide o použitý tovar, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Ak je vadné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na: a)

na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; b)

zrušiť právo na vrátenie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,

na vrátenie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,

na vrátenie tovaru. odstrániť vadu opravou veci;

zrušiť alebo obmedziť právo na vrátenie tovaru. c)

zabezpečiť, aby sa výrobok nachádzal na mieste, kde sa nachádza, alebo aby sa na ňom nachádzal. primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo d)

odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu právo, ktoré si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požadoval odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vád požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci neuplatní svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; táto voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni alebo odmietne včas odstrániť vadu tovaru, môže kupujúci požadovať zníženie kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Kupujúci nemôže zmeniť uskutočnený výber bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru, ak tovar nemožno vrátiť v stave, v akom ho prevzal. To neplatí, a)

použitie tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, alebo ak sa stav zmenil v dôsledku kontroly, pri ktorej sa zistila vada tovaru; b)

použitie tovaru ak kupujúci používal tovar pred zistením vady;

. c)

ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, alebo d)

ak kupujúci predal tovar pred objavením vady, spotreboval tovar alebo zmenil tovar pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len sčasti, kupujúci vráti predávajúcemu to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z používania tovaru prospech.

Ak kupujúci neoznámil vadu včas, stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ustanovení § 2161 Občianskeho zákonníka, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak o to kupujúci požiada, predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu, v akom rozsahu a ako dlho trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Ak to povaha tovaru nevylučuje, potvrdenie môže byť nahradené dokladom o kúpe, ktorý obsahuje vyššie uvedené informácie.

Ak kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, predávajúci mu písomne potvrdí, kedy právo uplatnil, ako aj spôsob opravy a dobu jej trvania.

Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosti, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. V prípade skrytej vady to platí rovnako, ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri vynaložení náležitej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od odovzdania tovaru.

Kupujúci má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Tovar sa nesmie prepravovať inak ako vo zvislej polohe, pretože tovar obsahuje komponenty naplnené olejom, ktorý by sa pri inej manipulácii mohol dostať do chladiaceho okruhu a tým nenávratne poškodiť tovar. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie odovzdať tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami, vrátane všetkých komponentov a príslušenstva.

K tovaru kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe a zaplatení tovaru, doklad o poskytnutej záruke na tovar, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a telefónne číslo). Bez uvedených údajov nie je možné identifikovať pôvod a vadu tovaru.

Ak nie je preukázaná kúpa tovaru predávajúcim, predávajúci nie je povinný uznať reklamáciu.

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť v prípade reklamácie. V prípade, že na posúdenie reklamácie nie sú poskytnuté dostatočné podklady alebo informácie, predávajúci informuje kupujúceho o potrebe poskytnutia ďalších podkladov alebo informácií bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie kupujúcim. V prípade, že kupujúci neposkytne predávajúcemu požadovanú dokumentáciu a súčinnosť, predávajúci nebude môcť reklamáciu riadne posúdiť alebo rozhodnúť o reklamácii. Počas doby omeškania Kupujúceho s dodaním chýbajúcich dokladov sa neuplatňujú lehoty Predávajúceho na rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovené zákonom a týmto reklamačným poriadkom.

Reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku nebude Predávajúcim prijatý. Predávajúci odporúča poistiť prepravu vráteného tovaru. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, a to e-mailom bezodkladne po prijatí reklamácie, v prípade osobnej reklamácie je písomné potvrdenie vydané ihneď.

Kupujúci si je vedomý, že v prípade nedodania reklamovaného tovaru vrátane všetkého prevzatého príslušenstva, bude v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim vrátená kúpna cena kupujúcemu znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Tovar predložený na reklamáciu bude testovaný len na vadu, ktorú kupujúci uvedie (v reklamačnom formulári, v priloženom hárku s popisom vady).

Porušením ochrannej plomby, informačnej nálepky alebo sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie.

Ďalej sa práva z vadného plnenia ani záruka nevzťahujú na škody spôsobené: a)

Mechanickým poškodením tovaru; b)

použitím tovaru, ktorý sa nachádza na pozemku, na ktorom je umiestnený, alebo elektrické prepätie (viditeľne spálené súčiastky alebo dosky plošných spojov) s výnimkou bežných odchýlok;

použitie tovaru, ktorý nie je v prevádzke;

b) c)

používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickému a mechanickému prostrediu priamo určenému predávajúcim alebo výrobcom; d)

použitie tovaru, ktorý nie je v súlade s právnymi predpismi. nesprávna inštalácia, manipulácia, prevádzka alebo zanedbanie starostlivosti o tovar; e)

použitie tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, alebo poškodenie spôsobené nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami; f)

použitie v prípade, že sa jedná o výrobok, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. nekvalifikovaným zásahom alebo zmenou parametrov; g)

na tovare, ktorý bol zákazníkom upravený (lakovanie, ohýbanie a pod.), ak vada vznikla v dôsledku takejto úpravy;

;

súvisiace s tým, že h)

v prípade, že sa jedná o tovar, ktorý je v rozpore so zákonom, alebo o tovar, ktorý je v rozpore so zákonom. Poškodenie prírodnými živlami alebo vyššou mocou;

;

súvisiace s tým, že i)

použitie nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani za škody z toho vyplývajúce, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

Tieto obmedzenia neplatia, ak vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, boli výslovne dohodnuté, vymenené alebo deklarované kupujúcim a predávajúcim, alebo ich možno očakávať vzhľadom na vykonanú reklamu alebo obvyklý spôsob používania tovaru.

Predávajúci nezaručuje úplnú kompatibilitu Tovaru s iným Tovarom, pokiaľ takýto iný Tovar nebol schválený Predávajúcim alebo ktorého funkčnosť Kupujúci výslovne nepožadoval v písomnej objednávke, pokiaľ takáto kompatibilita nie je obvyklá pre podobný Tovar a Predávajúci výslovne uviedol, že Tovar je kompatibilný len s uvedeným zoznamom alebo je nekompatibilný len s ním.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru na reklamáciu v prípadoch, ak reklamovaný Tovar a/alebo jeho časti sú znečistené alebo nespĺňajú základné požiadavky na hygienicky bezpečné predloženie Tovaru na reklamáciu.

Predávajúci vybaví reklamáciu spotrebiteľa vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii a vybaviť reklamáciu vrátane odstránenia vady do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky, týmto okamihom sa reklamácia považuje za vybavenú. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

Kupujúci je povinný pri vydaní tovaru alebo pri vrátení dobropisu v hotovosti po vybavení reklamácie predložiť originál dokladu, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), aby sa predišlo vzniku škody a aby sa zabránilo legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia jedného z týchto dokladov môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner odmietnuť dodanie tovaru alebo vystaviť dobropis. V prípade úspešnej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri uplatňovaní oprávnenej reklamácie. Týmito nákladmi sa rozumie nevyhnutné minimum, najmä poštovné za zaslanie reklamovaného tovaru. Tieto náklady nesmú zahŕňať cestu autom na reklamáciu a expresnú prepravu a iné podobné náklady. O náhradu nákladov je potrebné požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od uplynutí lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia. V prípade zamietnutia reklamácie znáša náklady spojené s reklamáciou (napr. poštovné, prepravné) kupujúci.

Kupujúci je povinný skontrolovať prevzatý tovar a jeho súlad s expedičným protokolom o reklamácii. Kupujúci je tiež povinný skontrolovať kompletnosť tovaru, najmä či obal obsahuje všetko, čo má obsahovať. Na neskoršie námietky sa už nebude prihliadať.

Kupujúci je povinný prijať reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, pričom táto lehota nesmie uplynúť skôr ako 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak Kupujúci reklamáciu neprijme najneskôr v posledný deň lehoty, bude Predávajúcemu účtovaný skladovací poplatok vo výške 50,- Sk vrátane DPH za každý deň omeškania. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 4 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení reklamácie informovaný, predávajúci si vyhradzuje právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

V prípade zamietnutia reklamácie a súhlasu kupujúceho s úhradou opravy bude oprava účtovaná podľa aktuálneho cenníka príslušného autorizovaného servisu.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, rozsahu opravy a čase potrebnom na jej vykonanie, pričom oprava bude vykonaná do 60 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Platená oprava môže byť vykonaná len po výslovnom súhlase Kupujúceho (alebo na základe servisnej zmluvy), urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom a ak bude reklamácia zamietnutá, Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený preúčtovať Kupujúcemu náklady autorizovaného servisu na diagnostiku závady a dopravu podľa cenníka autorizovaného servisu.

IX. ZÁRUKA KVALITY

Na tovar sa poskytuje záruka v súlade so záručnými podmienkami a lehotami uvedenými v záručnom liste každého výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom uvedeným v záručnom liste, ak je v ňom uvedený. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Predávajúci neposkytuje záruku za akosť kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, ak sa na tom predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú.

X. ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzavretá mimo prevádzkových priestorov podnikateľa. Odstúpením od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (v prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie viacerých druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; v prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelné opakované dodanie tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Predávajúci umožní Spotrebiteľovi odstúpiť od Kúpnej zmluvy vyplnením a odoslaním vzorového formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Po doručení Oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Spotrebiteľovi jeho prijatie v textovej podobe. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak počas lehoty na odstúpenie od zmluvy oznámenie o odstúpení od zmluvy je zaslané na e-mailovú adresu predávajúceho:

webshop@mctree.cz

alebo korešpondenčne na adresu Mc TREE a.s., Kúpele

Toušeň, Hlavná 238, PSČ 250 89.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho prijal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, zabalený a dostatočne chránený pred poškodením, pokiaľ možno v rovnakom stave, v akom bol dodaný. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako to vyžaduje jeho povaha a vlastnosti. Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Predávajúci môže jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi rovnakým spôsobom bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu nevznikli žiadne dodatočné náklady. Ak si spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci vráti spotrebiteľovi náklady na doručenie vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu pred vrátením tovaru kupujúcemu. V prípade spotrebiteľa stačí preukázať, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ nebezpečenstvo škody na tovare po dobu od prevzatia tovaru od prepravcu až do prevzatia tovaru späť predávajúcim.

Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu. V prípade, že dar nebude vrátený, bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia nie je dobre možné, má predávajúci nárok na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

V súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy okrem iného v prípade zmlúv: a)

o poskytovaní služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť;

b)

o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle podnikateľa a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c)

na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

súvisiace s tým, či je tovar, ktorý je predmetom zmluvy, alebo nie je predmetom zmluvy, alebo nie je predmetom zmluvy. d)

súhlasu s kúpou tovaru, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky. na dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

predaj tovaru, ktorý nie je v ponuke na predaj;

b) e)

na opravu alebo údržbu vykonanú na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následnej opravy inej ako požadovanej alebo dodávky náhradných dielov iných ako požadovaných;

f)

dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť; g)

dodanie novín, periodík alebo časopisov;

;

predaj tovaru, ktorý nie je predmetom obchodovania;

b) h)

o doprave, ak podnikateľ takéto dodávky zabezpečí v určenom čase.

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa odstúpenie od kúpnej zmluvy riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

XI. POKYNY PRE VRÁTENIE TOVARU V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu predávajúceho: Mc TREE a.s., Osenice 66, 507 24 Dětenice. Kupujúci je povinný zabaliť tovar do obalu, ktorý ho dostatočne ochráni pred poškodením, podľa možnosti najlepšie do originálneho obalu. Tovar sa nesmie prepravovať inak ako v stojatej polohe, pretože tovar obsahuje komponenty naplnené olejom, ktorý by sa pri akejkoľvek inej manipulácii mohol dostať do chladiaceho okruhu a tým nenávratne poškodiť tovar.

Tovar musí byť vrátený čistý a kompletný, vrátane všetkých dielov a príslušenstva. V prípade, že predávajúci zistí, že niektorá časť alebo príslušenstvo tovaru chýba, bude kupujúci povinný ho bezodkladne vrátiť. Kým Kupujúci nevráti tovar kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať časť kúpnej ceny vo výške hodnoty nevrátenej časti alebo príslušenstva, pokiaľ Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nepreukáže, že zaslal kompletný tovar. Zadržanie časti kúpnej ceny kúpnej ceny sa kupujúcemu oznámi spolu s oznámením o vrátení tovaru.

Kupujúci priloží k tovaru kópiu dokladu o kúpe a zaplatení tovaru. Spotrebiteľ má právo preukázať predávajúcemu kúpu tovaru aj iným spôsobom, predávajúci však odporúča priložiť vyššie uvedené doklady. V prípade, že kúpa tovaru u predávajúceho nie je preukázaná, predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať.

Vrátený tovar zaslaný kupujúcim na dobierku nebude predávajúci akceptovať. Predávajúci odporúča, aby bol vrátený tovar poistený na prepravu.

XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

Kupujúci si je vedomý, že kúpou tovaru od predávajúceho mu nevznikajú žiadne práva na nevyužívanie priemyselného alebo duševného vlastníctva, najmä ochranných známok, patentov, registrovaných značiek, obchodných názvov a loga spoločnosti k výrobkom.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetku komunikáciu, ktorá má byť podľa týchto VOP alebo kúpnej zmluvy uskutočnená prostredníctvom elektronickej pošty, bude predávajúci zasielať na e-mailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

XIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Predávajúcemu môžu byť predmetom spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie o ochrane osobných údajov").

Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov kupujúcich predávajúcim je podrobnejšie popísaný v prílohe č. 2 týchto VOP (ďalej len "informácie poskytnuté prevádzkovateľom").

poskytnuté prevádzkovateľom údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy v plnom rozsahu oboznámil s informáciami poskytnutými správcom údajov.

V prípade, že Kupujúci udelil/udelí súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane osobných údajov, môžu byť osobné údaje Kupujúceho spracúvané aj v súvislosti s marketingovými akciami Predávajúceho a/alebo zmluvných partnerov Predávajúceho (marketingové akcie a súhlas Kupujúceho s nimi zahŕňajú aj zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami) a/alebo v súvislosti s overovaním bonity, dôveryhodnosti a/alebo platobnej bonity Kupujúceho. Kupujúci udeľuje svoj prípadný súhlas v rámci procesu prípravy a podania Objednávky. Osobné údaje spracúvané výlučne na základe súhlasu Kupujúceho budú spracúvané len po dobu platnosti uvedeného súhlasu. Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov so súhlasom Kupujúceho sa inak riadi a vychádza z informácií poskytnutých prevádzkovateľom.

Okrem toho môže predávajúci spracúvať "cookies" v prípade udelenia súhlasu, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES o účele "cookies" alebo podobných nástrojov, pričom je zabezpečené, že kupujúci sú oboznámení s informáciami, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie, ktoré používajú, kupujúci majú možnosť odmietnuť, aby sa "cookies" alebo podobné nástroje ukladali na ich koncové zariadenia, napr. spustením v ich funkcie anonymného prehliadania vo svojom prehliadači.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním Objednávky prostredníctvom internetového obchodu Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP vrátane príloh a súhlasí s nimi.

Všetky právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a prípadné spory medzi nimi sa riadia právom Českej republiky a budú riešené pred príslušnými súdmi Českej republiky. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len "spotrebiteľský spor"). Česká obchodná inšpekcia je subjektom zodpovedným za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) v Českej republike, pričom

www.coi.cz

Tieto VOP vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 15.7.2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí a sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Predávajúceho alebo v elektronickej podobe na internetovej adrese:

www.lord.eu

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú tieto prílohy:

Príloha č. 1: Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa Príloha č. 2: Informácie poskytované prevádzkovateľom

Mc TREE a.s. Živanická 26

190 17 Praha 9

Vzorkovňa predávajúceho: Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1

Otváracie hodiny: 1:

Pondelok až piatok: od 10.00 do 19.00 hod.Tel: +420 724 147 096

E-mail: prodejna@mctree.cz

Autorizovaný servis: pondelok až piatok: od 8.00 do 16.00 hod. Tel:

+420 255 717 441; +420 725 781 964

E-mail: info@awservice.cz

Kontaktné údaje pre komunikáciu so spotrebiteľmi: pondelok až piatok: od 10.00 do 19.00 hod.Tel: +420 724 147 096

E-mail: prodejna@lord.eu

E-mail: prodejna@mctree.cz

Číslo účtu: 5011105919/5500

Zoznam miest spätného odberu použitých výrobkov nájdete na stránke:

www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html