PODMIENKY POUŽITIA

Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami spoločnosti Mc TREE a.s. Všetky práva vyhradené. Všetky materiály sú určené len na nekomerčné a osobné použitie. Nižšie uvedené podmienky a všetky ostatné zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na túto stránku, internet alebo celosvetovú sieť, sa vzťahujú aj na používateľov všetkých webových stránok.
>
Spoločnosť Mc TREE Inc. vynakladá primerané úsilie, aby zabezpečila, že stránka obsahuje presné a aktuálne informácie; spoločnosť Mc TREE Inc. však neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa ich presnosti. Spoločnosť Mc TREE Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo opomenutia v obsahu tejto stránky.
>
Materiály zobrazené na tejto stránke môžete používať len na nekomerčné, osobné použitie, avšak za predpokladu, že si zachováte všetky autorské práva a budete dodržiavať všetky upozornenia o vlastníckych právach obsiahnuté v týchto materiáloch. Obsah tejto stránky však nesmiete šíriť, upravovať, meniť, prenášať, opätovne používať, zverejňovať ani používať na verejné alebo komerčné účely bez povolenia spoločnosti Mc TREE Inc.

Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý zašlete na stránku elektronickou poštou alebo iným spôsobom, sa bude považovať za nedôverný a nevýhradný. Všetko, čo prenesiete alebo zverejníte, sa stáva majetkom spoločnosti Mc TREE Inc. alebo jej pridružených spoločností a môže sa použiť na akýkoľvek účel (okrem osobných údajov). Spoločnosť Mc TREE Inc , Inc. je ďalej oprávnená použiť akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú zverejníte na tejto stránke, na akýkoľvek účel. Používaním lokality môžete prenášať a/alebo spoločnosť Mc TREE Inc. môže získavať určité obmedzené informácie na akýkoľvek účel, ktorý považuje za vhodný.
>
Obrázky produktov alebo miest zobrazené na tejto lokalite sú buď majetkom spoločnosti Mc TREE Inc. alebo sú použité s jej súhlasom. Ani vy, ani nikto, koho ste poverili, nie je oprávnený používať takéto obrázky, pokiaľ to nie je výslovne povolené týmito podmienkami alebo pokiaľ takéto osobitné povolenie nie je uvedené na inom mieste tejto stránky.
>
Spoločnosť Mc TREE Inc. podrobne nepreskúmala všetky webové stránky, na ktoré sa odkazuje na tejto stránke, a nezodpovedá za obsah iných stránok alebo externých stránok, na ktoré sa odkazuje na tejto stránke. Prepojenie na túto stránku, externé alebo iné stránky je na vaše vlastné riziko a uskutočňuje sa bez súhlasu spoločnosti Mc TREE Inc. Spoločnosť Mc TREE Inc. môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto textu. Všetky takéto úpravy sú pre vás záväzné.