Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom spoločnosti Mc TREE SR, a.s. Všetky práva sú vyhradené. Všetky materiály sú určené len pre nekomerčné a osobné používanie. Podmienky uvedené nižšie aj akékoľvek iné zákony alebo predpisy, ktoré sa vzťahujú na túto stránku, Internet alebo World Wide Web, platia aj pre užívateľa všetkých webových stránok.

Spoločnosť Mc TREE SR, a.s. vyvíja primerané úsilie na to, aby na stránke boli obsiahnuté presné a aktuálne informácie; ale aj tak však spoločnosť Mc TREE SR, a.s. neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia pokiaľ ide o ich presnosť. Spoločnosť Mc TREE SR, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto stránky.

Materiály zobrazené na tejto stránke môžete využívať len pre nekomerčné, osobné účely, avšak za predpokladu, že zachováte všetky autorské práva a budete sa riadiť akýmikoľvek zdeleniami o vlastníckych právach v týchto materiáloch uvedenými. Nie ste však oprávnení obsah tejto stránky distribuovať, pozmeňovať, upravovať, prenášať, ďalej používať, ďalej umiestňovať, ani nesmiete obsah tejto stránky používať pre verejné alebo obchodné účely bez povolenia spoločnosti Mc TREE SR, a.s.

S akýmikoľvek zdelením alebo materiálom, ktorý prenesiete na stránku elektronickou poštou alebo inak, sa bude nakladať ako s nedôverným a nevýlučným. Čokoľvek prenesiete alebo umiestnite, stane sa majetkom spoločnosti Mc TREE SR, a.s. alebo jej spriaznených osôb a môže byť užívané pre akýkoľvek účel (s výnimkou osobných údajov). Ďalej je spoločnosť Mc TREE SR, a.s., oprávnená využívať akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo postupy obsiahnuté v akýchkoľvek zdeleniach, ktoré umiestnite na stránku pre akýkoľvek účel. Užívaním tejto stránky môžete predať a/alebo spoločnosť Mc TREE SR, a.s. môže získať určité obmedzené informácie o akomkoľvek účele, ktorý považuje za vhodný.

Obrázky produktov alebo miest zobrazených na tejto stránke sú buď majetkom spoločnosti Mc TREE SR, a.s. alebo sú použité s jej zvolením. Vy ani nikto iný, koho by ste tým poverili, nie ste oprávnený tieto obrázky používať, pokiaľ to nie je týmito Podmienkami výslovne dovolené alebo pokiaľ na inom mieste na tejto stránke nie je takéto konkrétne povolenie uvedené.

Spoločnosť Mc TREE SR, a.s. neskúmala podrobne všetky internetové stránky spojené odkazom s touto stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnych iných stránok alebo externých stránok spojených odkazom s touto stránkou. Vaše spojenie na túto stránku, externé alebo iné stránky je na Vaše vlastné nebezpečenstvo a prebieha bez povolenia spoločnosti Mc TREE SR, a.s. Spoločnosť Mc TREE SR, a.s. môže kedykoľvek upraviť tieto Podmienky aktualizáciou tohto textu. Akékoľvek takéto úpravy sú pre Vás záväzné.