Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (skratka VOP) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Mc TREE SR a.s. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”) a platí pre nákup v internetovom obchode.

Obchodné informácie o predávajúcom

Názov firmy: Mc TREE SR a.s.
Kancelária firmy: Račianská 77, 831 02 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo : 2007/B.

Zákazníkom tohto internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kupujúci

Kontaktné údaje kupujúceho:

sú informácie poskytnuté kupujúcim pre spracovanie a vybavenie jeho objednávky. Tieto údaje sú uvedené na nákupných dokladoch. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú adresu, na ktorú má byť tovar zaslaný.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako i predpismi súvisiacimi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpa tovaru od predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov a firemných log výrobkov.

Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpne zmluva je uzatvorená doručením záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Týmto úkonom medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorenej kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, včítane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhrádza právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť (a tým neuzatvoriť kúpnu zmluvu), príp. zrušiť už uzatvorenú kúpnu zmluvu v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cela dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácie nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci spotrebiteľ v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomne, že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu za účelom vrátenia peňazí. Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr posledný deň 14-násť dňovej lehoty.

Kupujúci spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený alebo opotrebovaný čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok voči vrátenej kúpnej cene. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi v tomto prípade vráti len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci na viac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Tovar odosielaný a doručený späť na adresu predávajúceho:

Mc TREE SR a.s.

  • musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • musí byť nepoškodené, kompletné, nepoužité, schopné ďalšieho predaja (včítane príslušenstva, atď.)
  • s kópiou dokladu o kúpe a zaplatenia tovaru

Neposielajte tovar na dobierku – nebude prevzaté. Do poručujeme kupujúcemu tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorých z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.

Možnosti, kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy

  1. 1.Ak ide o dodávku tovaru upraveného na prianie kupujúceho, či na tovar objednaný špeciálne na výslovné prianie kupujúceho a ktoré nebolo v dobe objednávky skladom
  2. 1.Tovar, ktoré bolo použitím čiastočne spotrebované, opotrebované alebo ho nie je možné vrátiť do pôvodného stavu pred kúpou.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú kupujúcemu peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho, najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní vráteného tovaru kupujúcim.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci bohužiaľ akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017 v znení uvedenom na stránkach tohto internetového obchodu.

Odoslaním objednávky z tohto internetového obchodu kupujúci bez výhrad preberá všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a použitím osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgánom dozoru je SOI ( Slovenska obchodná inšpekcia) a SOI – je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.

Žiadna položka